Giấy Tờ Mẫu

Tài Liệu

Sắp xếp bởi : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng Dần ]

NĐ_84_2007_ND-CP NĐ_84_2007_ND-CP

Nghị định này quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận)

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009

Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất.

Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

Nghị định quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đại

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

Nghị định này quy định việc thi hành Luật đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh

Luật đất đai số 13/2003/QH11 Luật đất đai số 13/2003/QH11

LuËt nµy quy ®Þnh vÒ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc ®¹i diÖn chñ së h÷u toµn d©n vÒ ®Êt ®ai vµ thèng nhÊt qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt.

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Luật xây dựng số 16/2003/QH11

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Luật nhà ở số 56/2005/QH1 Luật nhà ở số 56/2005/QH1

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11

Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản

Luật dân sự số 33/2005/QH11 Luật dân sự số 33/2005/QH11

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

BĐS khu vực Bắc Ninh

 

-------------------------------

12

Giá vàng- Tỷ giá